Regulamin


.

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”

§1. Postanowienia ogólne

2.Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Orzeł”

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a)OŚRODEK – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” Konrad Jazgar mieszczący się w Krakowie przy ul. Młyńskiej Bocznej 11, który wg zezwolenia nr 00201261 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E.

b)REGULAMIN – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy.

c)OSOBA SZKOLONA, KURSANT – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Orzeł” i akceptuje postanowienia w niniejszym Regulaminie.

d)SZKOLENIE – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe, uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 roku (Dz. U. Nr 217  z dn. 31.10.2005r.).

§2. Warunki i zakres szkoleń:

1.Szkolenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r., Nr 108 poz. 908 ze zm.).

2.Kursant ma możliwość rozpoczęcia szkolenia podstawowego  po przedstawieniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) w biurze lub wyrobieniu profilu za pośrednictwem Ośrodka.

3.Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi może rozpocząć szkolenie:

a)18 lat – dla kategorii B;

( -osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia na kat B na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych)

b)uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu;

c)szkolenia nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

4.Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustalana jest indywidualnie w biurze, przy czym:

a)Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie kategorii  B, – w tym, co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;

b)Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30 – przy kategorii B.

5.Zajęcia praktyczne odbywają się w następujący sposób i nie mogą być dłuższe niż:

a)2 godziny dziennie w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia – w zakresie kategorii prawa jazdy B;

b)3 godziny dziennie – po określonych w pkt. 1 godzinach nauki dla prawa jazdy kategorii B.

6.Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:

a)ukończyła część teoretyczną ( lub zaliczyła egzamin państwowy teoretyczny- jeśli odbywała część teoretyczną kursu w systemie eksternistycznym)

b)posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć oraz dokument tożsamości,

c)jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Bez spełnienia w.w warunków jazda nie odbędzie się i będzie potraktowana jako nieobecność kursanta na zajęciach.

7.Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego osoba ma prawo podejść do egzaminu wewnętrznego na zasadach obowiązujących w MORD KRAKÓW. Kursant ustala egzaminy w biurze z 3-dniowym wyprzedzeniem

8.Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych osoba szkolona uznana zostaje za przygotowaną do zapisu na Egzamin Państwowy. Po złożeniu karty zajęć oraz arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego do biura osoba jest informowana telefonicznie o zaktualizowaniu profilu kursanta (PKK) – zaświadczenia o ukończeniu kursu i możliwości zapisu na Egzamin Państwowy.

9.Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

zaktualizowany profil kursanta (PKK) w zakresie podstawowym i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na

prawo jazdy lub go nie zdała. Szkolenie uzupełniające prowadzone jest na wniosek osoby szkolonej po

przedstawieniu poświadczenia o zaktualizowanym PKK, zaświadczenia z MORD, lub w przypadku braku w/w

dokumentów oświadczenia o przyjęciu na Egzamin Państwowy .

10.Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

11.Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.

§3. Opłaty

 1. Wpłaty odbywają się wyłącznie w siedzibie biura Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”. Opłata może być wniesiona gotówką , kartą lub przelewem na bankowe konto firmowe

2. Przy zapisie na kurs pobierana jest wpłata w wysokości 300 zł.

2. Cena szkolenia w kursie podstawowym obejmuje opłatę za egzamin wewnętrzny teoretyczny , egzamin praktyczny

ustala się po potwierdzeniu przez instruktora prowadzącego,że osoba chcąca przystąpić  do egzaminu

wewnętrznego praktycznego jest wystarczająco wyszkolona, przy czym  egzamin ten może się odbyć po  minimum

30 godzin obowiązkowych jazd.

Egzamin wewnętrzny  praktyczny ustalany jest po jego opłaceniu .

Cena  za egzamin praktyczny- zgodna z obowiązującym w chwili przystąpienia do egzaminu cennikiem za 1 godz

szkolenia.

Egzamin praktyczny = 1 godzina ( 45 minut)

3. Godziny szkolenia praktycznego muszą być opłacone przed ich odbyciem.

4. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.

5. Odwołanie przez kursanta ustalonej jazdy bez konsekwencji finansowych – najpóźniej dwa dni robocze przed

ustaloną jazdą ( nie licząc świąt, sobót i niedziel)

Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nieobecności na zajęciach praktycznych obowiązuje opłata w wysokości

20 złotych za  jedną godzinę ( 60 minut)

6. W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć pobierana jest opłata w wysokości 100 złotych.

7.  W przypadku rezygnacji z kursu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł + 300 zł opłata

wniesiona przy zapisie na kurs.

8.  Za rezygnację z kursu uważa się okres 6 miesięcy od dnia przerwania szkolenia bez uprzedniego

poinformowania o kontynuacji kursu. Po tym czasie wniesione opłaty ulegają przedawnieniu.

9.  Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu wynosi 100 złotych.

W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie, należności zostaną odsprzedane firmie windykacyjnej.

10. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł”   zastrzega sobie prawo do zmian cen w obowiązującym cenniku.

§4. Obowiązki Ośrodka szkolenia

 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej  kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r. z późniejszymi zmianami).

2. Organizator szkolenia oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.

3. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznego lub praktycznego, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Osoby szkolonej oraz odrobienia tych zajęć w innym czasie.

§5.  Obowiązki Osoby szkolnej

 1. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z kartą przeprowadzonych zajęć oraz dokumentem tożsamości.

2. Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego

3. Osobie szkolonej zabrania się spożywania alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych pod

rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. Po stwierdzeniu, że kursant jest w stanie wskazującym na spożycie

alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z kursu.

§6. Przerwanie szkolenia

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz. U. Nr 217  z dn. 31.10.2005r.

2. Osoba szkolona przerywając szkolenie powinna złożyć  pisemne wypowiedzenie w biurze   Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”.

3. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy Ośrodka to Osoba szkolona nie otrzymuje rekompensaty za szkolenie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Lutego 2014 r.

2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.

3. Osoba szkolona ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji i dokumentów przekazanych Ośrodkowi Szkolenia Kierowców „Orzeł”.

4. Osoba szkolona wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” swoich danych osobowych w celu realizacji procesu szkolenia. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” gwarantuje, iż wszelkie przekazane mu informacje i dane są traktowane jako poufne i zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

5. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy szkołą a osobą szkoloną jest sąd właściwy ze względu na siedzibę ośrodka.

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”

Konrad Jazgar


.

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Orzeł”
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają
 • 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi może rozpocząć szkolenie:
 • b) Kursant ma możliwość rozpoczęcia szkolenia podstawowego  po przedstawieniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) w biurze lub wyrobieniu profilu za pośrednictwem Ośrodka.
 • a) Szkolenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r., Nr 108 poz. 908 ze zm.).
 • a) OŚRODEK – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” Konrad Jazgar mieszczący się w Krakowie przy ul. Młyńskiej Bocznej 11, który wg zezwolenia nr 00201261 wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E.
 • b) REGULAMIN – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy.
 • c) OSOBA SZKOLONA, KURSANT – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Orzeł” i akceptuje postanowienia w niniejszym Regulaminie.
 • d) SZKOLENIE – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe, uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 roku (Dz. U. Nr 217  z dn. 31.10.2005r.).
 • 2. Warunki i zakres szkoleń
 • a) 18 lat – dla kategorii B;

( -osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia na kat B na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych)

 1. uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem kursu;
 2. szkolenia nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
 1. Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustalana jest indywidualnie w biurze, przy czym:
  1. Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie kategorii  B, – w tym, co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
  2. Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30 – przy kategorii B.
 1. Zajęcia praktyczne odbywają się w następujący sposób i nie mogą być dłuższe niż:
  1. 2 godziny dziennie w okresie pierwszych 8 godzin szkolenia – w zakresie kategorii prawa jazdy B;
 1. 3 godziny dziennie – po określonych w pkt. 1 godzinach nauki dla prawa jazdy kategorii B.
 1. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone, jeżeli osoba szkolona:
 1. ukończyła część teoretyczną ( lub zaliczyła egzamin państwowy teoretyczny- jeśli odbywała część teoretyczną kursu w systemie eksternistycznym)
 2. posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć oraz dokument tożsamości,
 3. jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Bez spełnienia w.w warunków jazda nie odbędzie się i będzie potraktowana jako nieobecność kursanta na zajęciach.

 1. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego osoba ma prawo podejść do egzaminu wewnętrznego na zasadach obowiązujących w MORD KRAKÓW. Kursant ustala egzaminy w biurze z 3-dniowym wyprzedzeniem
 1. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych osoba szkolona uznana zostaje za przygotowaną do zapisu na Egzamin Państwowy. Po złożeniu karty zajęć oraz arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego do biura osoba jest informowana telefonicznie o zaktualizowaniu profilu kursanta (PKK) – zaświadczenia o ukończeniu kursu i możliwości zapisu na Egzamin Państwowy.
 1.   Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub

zaktualizowany profil kursanta (PKK) w zakresie podstawowym i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na

prawo jazdy lub go nie zdała. Szkolenie uzupełniające prowadzone jest na wniosek osoby szkolonej po

przedstawieniu poświadczenia o zaktualizowanym PKK, zaświadczenia z MORD, lub w przypadku braku w/w

dokumentów oświadczenia o przyjęciu na Egzamin Państwowy .

10  Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

 1. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć, każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.
 • 3. Opłaty
 1. Wpłaty odbywają się wyłącznie w siedzibie biura Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”. Opłata może być wniesiona gotówką , kartą lub przelewem na bankowe konto firmowe
 1. Przy zapisie na kurs pobierana jest wpłata w wysokości 300 zł.
 2.  Cena szkolenia w kursie podstawowym obejmuje opłatę za egzamin wewnętrzny teoretyczny , egzamin praktyczny

ustala się po potwierdzeniu przez instruktora prowadzącego,że osoba chcąca przystąpić  do egzaminu

wewnętrznego praktycznego jest wystarczająco wyszkolona, przy czym  egzamin ten może się odbyć po  minimum

30 godzin obowiązkowych jazd.

Egzamin wewnętrzny  praktyczny ustalany jest po jego opłaceniu .

Cena  za egzamin praktyczny- zgodna z obowiązującym w chwili przystąpienia do egzaminu cennikiem za 1 godz

szkolenia.

Egzamin praktyczny = 1 godzina ( 45 minut)

 1.    Godziny szkolenia praktycznego muszą być opłacone przed ich odbyciem.
 2.    W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie Ośrodek potraktuje to jako wstrzymanie szkolenia.
 3.     Odwołanie przez kursanta ustalonej jazdy bez konsekwencji finansowych – najpóźniej dwa dni robocze przed

ustaloną jazdą ( nie licząc świąt, sobót i niedziel)

Po przekroczeniu terminu zgłoszenia nieobecności na zajęciach praktycznych obowiązuje opłata w wysokości

15 złotych za  jedną godzinę ( 60 minut)

 1.    W przypadku zagubienia karty przeprowadzonych zajęć pobierana jest opłata w wysokości 100 złotych.
 2.   W przypadku rezygnacji z kursu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł + 300 zł opłata

wniesiona przy zapisie na kurs.

 1.    Za rezygnację z kursu uważa się okres 6 miesięcy od dnia przerwania szkolenia bez uprzedniego

poinformowania o kontynuacji kursu. Po tym czasie wniesione opłaty ulegają przedawnieniu.

 1.    Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu wynosi 100 złotych.

W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie, należności zostaną odsprzedane firmie windykacyjnej.

 1.  Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł”   zastrzega sobie prawo do zmian cen w obowiązującym cenniku.
 • 4. Obowiązki Ośrodka szkolenia
 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej  kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Organizator szkolenia oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
 3. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia teoretycznego lub praktycznego, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Osoby szkolonej oraz odrobienia tych zajęć w innym czasie.
 • 5. Obowiązki Osoby szkolnej
 1. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z kartą przeprowadzonych zajęć oraz dokumentem tożsamości.
 1.    Osoba szkolona ma prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia praktycznego
 2.  Osobie szkolonej zabrania się spożywania alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych pod

rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. Po stwierdzeniu, że kursant jest w stanie wskazującym na spożycie

alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z kursu.

 • 6. Przerwanie szkolenia
 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia zgodnie z Dz. U. Nr 217  z dn. 31.10.2005r.
 2. Osoba szkolona przerywając szkolenie powinna złożyć  pisemne wypowiedzenie w biurze   Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”.
 3. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy Ośrodka to Osoba szkolona nie otrzymuje rekompensaty za szkolenie.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Lutego 2014 r.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
 3. Osoba szkolona ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji i dokumentów przekazanych Ośrodkowi Szkolenia Kierowców „Orzeł”.
 4. Osoba szkolona wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” swoich danych osobowych w celu realizacji procesu szkolenia. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Orzeł” gwarantuje, iż wszelkie przekazane mu informacje i dane są traktowane jako poufne i zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
 5. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy szkołą a osobą szkoloną jest sąd właściwy ze względu na siedzibę ośrodka.

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „Orzeł”

Konrad Jazgar